V pedagogické práci se v rámci bakalářského studia zaměřil na výuku světových dějin 19. a 20. století, soudobých dějin, realizoval také různé výběrové přednášky, které se váží k jeho odborné práci a moderním českým dějinám. Napsal řadu na sebe navazujících skript a čítanek, pokrývajících obecné dějiny de facto od vestfálského míru až do současnosti. V přípravě na dílčí ale i státní zkoušky po nich rádi sahají nejen studenti Pedagogické fakulty. Vedl více než sto magisterských diplomových prací, některé z nich se dočkaly částečného či úplného publikování. K tomu je potřeba připočítat další, rychle narůstající řadu bakalářských prací. Předsedal také komisi pro rigorózní řízení.

Se studenty reprezentujícími katedru historie se pravidelně účastnil celostátní studentské vědecké soutěže (SVOČ), několikrát zastával post předsedy komise. V soutěžním klání na jaře roku 2010, konaném v Ústí nad Labem, dosáhl jeho student Bc. Libor Bílek dosud největšího úspěchu pro Pedagogickou fakultu, když v soutěži obsadil první místo, roku 2019 tento triumf zopakoval pod Vaculíkovým vedením Bc. Jan Kopecký. Ústředním tématem odborné práce a badatelského zájmu profesora Vaculíka byli od počátku jeho univerzitní kariéry Volyňští Češi. Napsal o nich několik rozsáhlých monografií. V prestižním nakladatelství Libri vydal publikaci České menšiny v Evropě a ve světě. Stovky domácích i zahraničních časopiseckých článků svědčí o tom, že se Jaroslav Vaculík oddal múze Klió zcela. Byl řešitelem nebo se podílel na řadě odborných projektů. Zmiňme alespoň granty GA ČR (Češi v cizině 1850-1938; Dějiny odborů v českých zemích v letech 1918-1948; České a slovenské migrace 1918-1938). Za svoji práci získal mnoho významných ocenění: cenu děkana Pedagogické fakulty, cenu rektora Masarykovy univerzity, cenu předsedy Grantové agentury, Cenu Českého svazu bojovníků za svobodu, Pamětní medaili Československé obce legionářské, Cenu Rudolfa Medka a roku 2019 Cenu Jihomoravského kraje.

Dvacet let byl vedoucím redaktorem recenzovaného časopisu Sborník prací Pedagogické fakulty, řada společenských věd. Zasedal také jako člen redakční rady Slovanského přehledu a člen redakční rady Sborníku prací historických FF UP. Roku 2009 založil odborný časopis, který vydává katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - Czech-Polish historical and pedagogical journal. Katedra historie pod jeho vedením pravidelně pořádala mezinárodní didaktické konference. Rozhodujícím způsobem se podílel na vzniku a úspěšné akreditaci oboru Křesťanská výchova, který obohatil studijní nabídku Pedagogické fakulty v letech 2008 - 2018. Pracoval v mnoha odborných panelech – např. 410 GA ČR, byl členem komise G5 FRVŠ. V letech 2005-2011 zastupoval Pedagogickou fakultu jako člen Rady vysokých škol. Od roku 2002 -2004 byl členem Akademického senátu PdF MU, v letech 2004 -2008 mu dvě období předsedal. V letech 2006 - 2010 byl členem vědecké rady PdF MU.

Zesnulému profesorovi Jaroslavu Vaculíkovi patří za celoživotní vědeckou a pedagogickou práci velké poděkování a úcta. Jeho náhlý odchod je velkou ztrátou pro katedru historie i pro celou Pedagogickou fakultu MU, zůstává tu však rozsáhlé dílo, které je výzvou, příkladem a inspirací dalším generacím.

Mgr. Jiří Mihola, PhD