Postarali se také o obnovu a doplnění třešňové aleje podél silnice z Nového Malína na Krásné. „Do proluk po stromech, které bylo nutné vykácet, jsme dosázeli mladé třešně. Bylo to přibližně šedesát stromů," řekla Zuzana Čajková ze sdružení Malínské aleje.

Třešňová alej podél silnice na Krásné je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Tvoří její dolní hranici. Roste v ní na dvě stovky vzrostlých stromů, z nichž pět je suchých a odborníci doporučili je zde ponechat záměrně jako takzvané doupné stromy. Tlející torza slouží k rozmnožování a životu mnoha druhům hmyzu, broukům a motýlům.

Před dvěma lety se uvažovalo o úplném vykácení aleje. „Naštěstí z tohoto záměru sešlo. Místo toho byl zvolený postup revitalizace cestou ošetření stávajících stromů a dosazením nových. Vykácely se jen stromy, které byly velmi postižené a mohly by spadnout do vozovky," vysvětlila Zuzana Čajková.

Mezi poli nad stávající třešňovou alejí bude zcela nové stromořadí. Postarali se o to především školáci. „Na mezi byly jen náletové křoviny. Pracovníci naší obecní společnosti Malínská provozní se postarali o jejich odstranění a vyčištění místa, aby zde mohli školáci dosázet nové stromy," řekl starosta Nového Malína Josef Minář.

Školáci zde pod odborných dohledem ochranářů vysadili přes stovku mladých javorů, jeřábů a lip. Byla to pro ně zároveň součást výuky ekologie a přírodopisu.