K její ochraně přispívá mimo jiné i šetrný přístup ekologických zemědělců. „Nejde jen o protierozní opatření, která ekologičtí zemědělci provádějí obdobně jako jejich konvenčně hospodařící kolegové, ale především o zvolené agrotechnické postupy," uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců se sídlem v Šumperku.

Zemědělské plochy v ekologickém režimu se postupně stávají bohatší na živiny, jejich zhutnění je menší a život pod zemí je rozmanitější. „Na ekologických polích naleznete možná více plevelů a ,škůdců', což ovlivňuje výnosy a je i náročnější na čištění výsledného produktu. Odměnou za to je však nezničená půda, která žije," doplnila Kateřina Nesrstová.

Kvalita půdy se tím nesnižuje, ale naopak se při dlouhodobé šetrné péči zvyšuje. Slibuje stabilní výnosy bez minerálních hnojiv a chemických postřiků, jejichž výroba i použití zatěžuje životní prostředí a je z dlouhodobého hlediska neudržitelné.

„Cena a kvalita půdy v ekologickém režimu postupně stoupá. Nešetrné hospodaření se základním zdrojem obživy pak vede i některé vlastníky půdy k tomu, aby hledali nájemce, kteří si hodnotu půdy uvědomují a nedrancují ji ve jménu svého zisku," doplnila manažerka Svazu ekologických zemědělců.

Podle posledních dat Českého statistického úřadu se v České republice výhradně v ekologickém režimu hospodaří na více než čtyřech stech tisících hektarech farem s rostlinnou produkcí. Zhruba stejnou rozlohu obhospodařují podniky, které se věnují i živočišné výrobě. Další plochy obhospodařované v ekologickém režimu se pak nacházejí na farmách se souběžnou nebo konvenční produkcí.

Na ekologicky obhospodařované orné půdě se nejčastěji pěstují obiloviny. Následují plodiny sklízené takzvaně nazeleno, tedy například pícniny, dále olejniny, ostatní plodiny a luskoviny na zrno.

„Je tedy vidět, že skladba plodin na orné půdě v režimu ekologického zemědělství je skutečně rozmanitá a zvolený osevní postup tomu plně odpovídá. Oproti mnohým konvenčním kolegům tak zahrnuje i například pěstování plodin, které přirozenou cestou půdu obohacují a zkvalitňují, což je velmi důležité," uzavřela Kateřina Nesrstová.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v současné době sdružuje přes šest stovek ekologicky hospodařících farem a podniků, pět desítek bioprodejen a sto padesát členů PRO-BIO Ligy, sekce pro spotřebitele z celé republiky. Centrála svazu je v Šumperku.