„Na základě posouzení vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl učiněn závěr, že vlivy spojené s realizací záměru významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr v předloženém umístění, rozsahu a kapacitě lze z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví považovat za přijatelný,“ stojí v závěru posudku.

Oponentní posudek má hodnotit správnost a úplnost dokumentace k záměru. Tu nechal zpracovat investor, hodnotí vlivy záměru na životní prostředí a navrhuje případná kompenzační opatření.

Lidé z Vidnavy jsou proti

Posudek se rovněž vypořádával s připomínkami z veřejného projednání, které se ve Vidnavě konalo v květnu. Přítomní na schůzi vyjádřili nesouhlas s plánovanou těžbou. Mají obavy ze zhoršení životního prostředí, zejména obtěžování hlukem a prašností. Z řad veřejnosti také zazněla námitka střetu zájmů. Zpracovatel oponentního posudku byl totiž v minulosti zaměstnán ve firmě, která zpracovávala dokumentaci.

Podle ministerstva životního prostředí je námitka střetu zájmů irelevantní. „Zpracovatel posudku byl vybrán na základě výběrového řízení, při výběru úřad přihlédl k jeho zkušenostem s dobýváním kaolínů. Dále dbal na to, aby se vybraný uchazeč ani dílčím způsobem nepodílel na zpracování oznámení nebo dokumentace záměru,“ uvedlo ministerstvo.

Na místě bývalé šamotárny ve Velké Kraši by vzniklo překladiště vytěžené kaolinu a štěrkopísku.
VIDEO: K záměru těžby kaolinu vypíší ve Vidnavě referendum

Zpracovatel posudku Mario Petrů uvedl, že se posuzování vlivů na životní prostředí věnuje jako podnikatel – živnostník od roku 2019 a na hlavní pracovní poměr je od téhož roku zaměstnán v oblasti letecké infrastruktury. „Tudíž mimo působnost zpracovatele dokumentace EIA,“ doplnil Mario Petrů.

Další krok je na ministerstvu

Ministerstvo nyní k záměru vydá závazné stanovisko. To bude podkladem pro rozhodování v navazujících řízeních. Úřady se v nich budou muset stanoviskem EIA řídit.

Záměr těžby kaolinu se má dotýkat území tří obcí. Dobývací prostor se má nacházet na rozhraní katastrů Vidnavy a Staré Červené Vody. Má mít rozlohu 42 hektarů, těžit se má na ploše zhruba poloviční. Země zde skrývá přes devět milionů tun vytěžitelných zásob, ročně se má vydobýt 460 tisíc tun surovin. Záměr počítá s těžbou po dobu dvaceti let, lom má být hluboký až sedmdesát metrů.

Oživí zapomenutou trať?

Přes území Vidnavy má vést pásový dopravník do areálu bývalé šamotárny v katastru Velké Kraše. V ní se má nacházet expedice, vytěženou surovinu mají odvážet nákladní vlaky. Uskutečnění záměru by znamenalo oživení provozu na trati z Velké Kraše do Vidnavy, kde už přes deset let žádné vlaky nejezdí.

Historická štola u Vidnavy, kudy by se znovu přepravoval vytěžený kaolin a štěrkopísek.
Těžba kaolinu u Vidnavy už má konkrétní obrysy, vlaky tam mají jezdit denně

Záměr těžby kaolinu se řadě obyvatel dotčených obcí nelíbí. Na přelomu května a června zorganizovali petiční akci. Na archy se podepsalo sedm stovek lidí, přes dvě stovky jich petici podpořilo v elektronické formě. Požadovali, aby zastupitelé Vidnavy učinili veškeré možné kroky k tomu, aby v katastrálním území města nedošlo k těžbě kaolinu. „Hlavní myšlenka je základní – místo louky a lesa bychom tu měli pětadvacet hektarů měsíční krajiny,“ uvedl člen petičního výboru Josef Chovan.

Vidnava chystá místní referendum

Zastupitelé Vidnavy na svém červnovém zasedání pověřili starostu Rostislava Kačoru, aby vypracoval ve věci souhlasu či nesouhlasu občanů s těžbou kaolinu ve Vidnavě podklady k vyhlášení místního referenda. Učinit tak má do příštího zasedání, které je naplánováno na září. Zastupitelé by tehdy měli rozhodovat o termínu referenda i znění otázky.

„Pokud lidé řeknou, že tu ten záměr nechtějí, tak budeme mít pověření, abychom učinili kroky k tomu, abychom té stavbě zabránili. A my budeme dělat všechno pro to, abychom jí zabránili,“ řekl Rostislav Kačora.

Lom Kaolínka u Vidnavy, kde by se měla obnovit těžba.
Ve Vidnavě chce těžit kaolin firma se sídlem u Pražského hradu

Firma předpokládá, že by v příštím nebo přespříštím roce mohla získat povolení hornické činnosti. Příprava samotné těžby by mohla následně zabrat dalších 18 až 24 měsíců.

Firma: Vznikne řada pracovních míst

Podle zástupců firmy bude záměr přínosem. „Pomůže s reinstalací dopravní infrastruktury včetně osobní vlakové přepravy do Vidnavy. Vznikne řada pracovních míst v rámci realizace těžby, sortování a manipulace materiálů a také logistický bod obnovené nákladní vlečky pomůže s postupným plným využitím plochy brownfieldu šamotárny. V okolí je řada dalších dobývacích míst, které jeví o sdílení služeb dopravní infrastruktury značný zájem,“ sdělil Robert Gregov z firmy Vidnavský kaolin.