grafika.Ve funkci jste od začátku listopadu. Je nějaká věc, kterou jste hned musel urgentně řešit?
Má nejnepříjemnější záležitost, která se i mne osobně velmi dotýká, je momentálně revitalizace Jiráskových sadů a přilehlého okolí v centru Šumperka, tedy i rekonstrukce Kozinovy ulice a parku. Jedná se o velmi frekventovanou trasu přímo navazující na Hlavní třídu s řadou provozoven. Je téměř nadlidský úkol provést takovou stavbu při běžném provozu. Takže zde stojím na obou stranách barikády, na jedné straně jednám se zhotovitelem díla, podle jehož požadavku by bylo nejlépe danou lokalitu uzavřít. A na druhé straně se snažím alespoň minimálně vyhovět přáním občanů a podnikatelů, kteří zde mají provozovny. Obdobně složité situace přináší i velká investiční akce, která se týká rekonstrukce kanalizačních sítí. Práce se rovněž dotýkají na řady míst našeho města.

Jak vaší zásadní profesní změnu přijala vaše rodina?
Já i celá moje rodina jsme věděli, že můj příchod na radnici změní náš životní styl a omezí naše volnočasové aktivity. Manželka mi mé rozhodování ulehčila a podpořila mé rozhodnutí funkci místostarosty přijmout. Já sám jsem smířen s tím, že knihy a kolo si mne užijí podstatně méně jako dříve, ale s tímto vědomím jsem do funkce šel a jsem s tím srozuměn.

Jakým oblastem se v rámci funkce šumperského místostarosty věnujete?
Ve své funkci plním úkoly v oblastech působnosti města, které zajišťují odbory majetkoprávní, strategického rozvoje, územního plánování a investic, dopravy a živnostenský, kde jsem mimochodem ve vzdálenější minulosti řadu let pracoval.

Tomáš SpurnýNarozen: 1961 v Šumperku
Studium: Gymnázium Šumperk, Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno
Zaměstnání: Okresní úřad Šumperk – živnostenský úřad, Komerční banka, Okresní správa sociálního zabezpečení, nyní Městský úřad Šumperk
Rodina: ženatý, manželka Eva, syn František
Zájmy: četba, beletrie a historické literatury, film, cyklistika, běžecké lyžování, turistika


Které největší problémy podle vašeho názoru nejvíce trápí obyvatele Šumperku?
Klíčovým problémem bývá zpravidla otázka zaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst a ne jinak tomu je, dle mého názoru, v Šumperku. Zde si myslím, může město pomoci rozšířením průmyslové zóny a přilákáním nových, byť menších firem, které by vytvořily nová pracovní místa. Stejně tak se ale musíme zaměřit na podporu rozvoje současných podnikatelů. Není ale možné, jak si mnozí myslí, například zvýhodňovat místní firmy ve výběrových řízeních, to zákon neumožňuje. Dalším letitým problémem je otázka dopravní infrastruktury, především vybudování rychlostní komunikace do Mohelnice, což je věc, kde může město pouze napomoci. Vlastní výstavba je věcí státu. A když jsme u dopravy, problémem je také nedostatek parkovacích míst v některých částech města, tuto situaci však řešíme a budeme se jí postupně věnovat. Občany jistě trápí i vandalismus, kdy malé procento našich spoluobčanů likviduje snahu zbývající většiny o lepší město Šumperk. Aktuální jsou bohužel například zkušenosti s nově vybudovaným parkovištěm ve Finské ulici.

Obracejí se již na vás občané? Co s vámi například chtějí řešit?
Občané se na mne již obrátili, problémem jsou, jak jsem již uvedl, realizace větších staveb a obtíže s tím spojené. S prosbou o pomoc při vyřešení příjezdu do domu se na mne obrátili například manželé z Temenice. Společenství vlastníků bytů přišlo s požadavkem na úpravu okolí svého domu. Ohledně těchto žádostí se vždy konalo ústní jednání za účasti zainteresovaných pracovníků Městského úřadu s cílem najít, pokud je to možné, alespoň dílčí řešení problémů. Každý občan mne samozřejmě může oslovit na veřejně dostupný email, popřípadě kontaktovat mou kancelář. Vždy se pokusím mu s jeho problémem pomoci, pokud řešení spadá do mých kompetencí.

Máte nějakou svou vizi, kterou byste během funkčního období prosadil?
Konkrétních představ, které bych rád realizoval, je více. Vím například, že řada Šumperáků si přála ve městě vybudovat in-line dráhu a něco jako tělocvičnu v přírodě, což bylo vždy i mým přáním. To by se mohlo podařit v areálu Na Benátkách, kde již letos vznikne krásný skatepark, na něj by měla v další etapě navázat zmíněná in-line dráha a hřiště pro volnočasové aktivity rodičů s dětmi, seniorů a dalších. Toto je samozřejmě zásluha mých předchůdců a zainteresovaných odborů. Rád však budu tuto vizi dále podporovat. Velkou výzvou je, i s ohledem na možnost získání dotací, dobudování cyklostezek, především do Bratrušova, kde nyní začínají přípravné práce.

Ke konci minulého volebního období velkou kontroverzi mezi občany i zastupiteli vzbudil altán ve Smetanových sadech. Nakonec byla jako kompromis v městském parlamentu odsouhlasena varianta, že se starý altán zbourá a nahradí ho nový. Jaký je Váš názor na to, že zastupitelé při rozhodování nebrali v potaz ani to, že petici za zachování původní stavby podepsaly stovky lidí?
Již ve vaší otázce zaznělo, že byla zastupitelstvem města odsouhlasena kompromisní varianta, tedy rozhodla většina řádně zvolených zastupitelů. Nejčistším řešením, které by ukázalo skutečná přání občanů v této věci, by pravděpodobně bylo referendum. Je však otázkou, zda rekonstrukce, respektive demolice altánu, vyžaduje takto pracné a nákladné řešení. Samozřejmě, pokud bude přáním občanů tuto otázku znovu otevřít, rád si vyslechnu argumenty zastánců zachování altánu. Není možné přehlížet petici, pod kterou se podepsalo tolik našich občanů.

Město v současné době odkupuje od Českých drah lokalitu zvanou přednádraží a získá tak lukrativní pozemky. Není v plánu také odkup parcely s ruinami bývalé kotelny v Temenické ulici, která celou lokalitu hyzdí?
Pokud vím, tak město nikdy nebylo vlastníkem těchto pozemků a stavby. Ty, domnívám se, vlastní developer, který zde zamýšlel a pravděpodobně i do budoucna zamýšlí vybudovat nákupní středisko. Já doufám, že zde časem vznikne nějaký smysluplný a pro občany potřebný objekt. Myslím, že v Šumperku a širokém okolí chybí například hobby-market, který by lidé jistě na rozdíl od dalšího supermarketu uvítali.

Jak vnímáte atmosféru v zastupitelstvu, kde se již zcela jasně vyprofilovala opozice, což v Šumperku nebylo řadu let zvykem?
Opozice v zastupitelstvu, domnívám se, není vůbec na škodu a v případě, že je to opozice konstruktivní, může být i přínosem. Ze strany vedení města cítím velkou snahu umožnit opozici kontrolu jeho činností. Jak kontrolní, tak finanční výbor je veden opozičními zastupiteli a zastoupení v těchto výborech mají všechny politické subjekty zasedající v zastupitelstvu města. Také řada Radou města zřízených komisí má ve svém čele opoziční zastupitele, účast byla nabídnuta účast všem politickým subjektům. Opozice může být zastoupena i v dozorčích orgánech a to v akciové společnostech Podniky Města Šumperka a Vodohospodářská zařízení. . Vedení města má zájem i na účasti opozičních zastupitelů na práci v hodnotících komisích při realizaci veřejných zakázek, kde je zadavatelem město Šumperk.

V Šumperku roste počet ubytoven, podle statistické ročenky jich bylo v roce 2013 ve městě sedm, v loňském roce pravděpodobně ještě nějaké přibyly. Je podle vás ubytovna s předraženým nájmem, který je pokrýván ze sociálních dávek, dobrým řešením pro jednotlivce či rodiny v hmotné tísni?
Zde musím především konstatovat, že město nikdy nepodporovalo vznik obdobných zařízení a bohužel zatím ani nemělo právní prostředky pro regulaci těchto zařízení. Tyto státem dotované ubytovny jsou především legislativní problém, kdy dobrá vůle státu pro zajištění bydlení pro sociálně slabé byla naprosto zneužita a vymkla se kontrole. Nyní je na státu, aby tento problém především legislativně řešil.