Dopis podepsali všichni čtyři zástupci Volby pro město Vladimír Caska, Petr Šebesta, Aleš Valnoha a Svatoslav Valenta, za lidovce František John a Lubomír Sommer a za Nezávislé Ivana Strouhalová.

Zpravodaj otiskl začátkem prosince článek o postupu při rekonstrukci krytého bazénu. Mimo jiné cituje starostu, který řekl: „..jsme schopni vzhledem k dobré finanční situaci města Zábřeh první etapu dofinancovat z rozpočtu města v plné výši, aniž by musely být kráceny jiné kapitoly v návrhu rozpočtu. Pro případ neplnění příjmů v předpokládané výši jsou v rozpočtu rezervy v podobě přesunutí částek z hospodářské činnosti. Dotace, o kterých se vyjednává, by pak rozpočet jenom vylepšily.“

„Po přečtení takového článku si mohou občané myslet, že je vše v pořádku. Měli by se ale dovědět, že skutečnost je zcela jiná. Město nemá na podporu občanských aktivit, nebude mít na investice, které dotuje Evropská unie, protože ta vyžaduje spoluúčast,“ uvedl zastupitel Vladimír Caska a dodal: „Zábřeh čeká velký finanční deficit spojený s opravou kanalizace. Ta přijde město i s úpravou povrchu asi na sto milionů korun. Znamenat to bude splátky kolem deseti milionů ročně po dobu 15 let.“

Otištění otevřeného dopisu sedmi zastupitelů redakční rada zpravodaje odmítla. „Jde totiž o stejné praktiky, za které byl zpravodaj občany kritizován a pro jejichž odstranění redakční rada vznikla,“ zní v textu usnesení rady.

Polemiky mezi názorovými odpůrci v zastupitelstvu se ještě před rokem opravdu objevovaly téměř v každém čísle radničního zpravodaje, který mnozí kritici označovali za hlásnou troubu sporů.

Sedmičce se ale postoj rady nelíbí. Článek, který kritizují, byl podle nich nevyvážený a odmítnutí své reakce považují za potření oponentních názorů.
„Zpravodaj není tiskovina, kterou vydává starosta. Financuje ho město, tedy by měl dát hlas i zastupitelům, kteří mají jiný názor,“ uvádí se v otevřeném dopise.

Sedmička zastupitelů ho poslala i do redakce Deníku.

Otevřený dopis sedmi zastupitelů Zábřeha

Vážení občané,
tento článek byl původně zaslán do zpravodaje Zábřeh.

Bohužel nebyl redakční radou doporučen ke zveřejnění s odkazem na to, že pro takovéto uveřejňování názorů zastupitelů byl zpravodaj občany kritizován.

Článek z č. 22/2009 týkající se dokončení bazénu a jeho vztahu k rozpočtu města byl přitom již v rámci redakčního řízení některými členy redakční rady označen za názorově nevyvážený, nicméně většina členů redakční rady nakonec souhlasila s jeho publikováním.

Zveřejňování reakce touto cestou jistě není ideální. V zájmu naší snahy objektivního informování občanů je ale jedinou možnou reakcí na článek, který je dle našeho názoru díky naprostému popření oponentních názorů jednostranný, neobjektivní a nevyvážený.

Redakční rada byla zřízena k zajištění nestrannosti a objektivity při poskytování informací. Tím, že souhlasila s publikováním zmíněného článku a rozhodla se nezveřejnit reakci na něj, se rada míjí se svým posláním.

Text článku, který zpravodaj nezveřejnil

Po přečtení článku o schválení dokončení bazénu a jeho vztahu k rozpočtu města v zábřežském zpravodaji č. 22/2009 jsme došli k názoru, že zpravodaj o zábřežském rozpočtu neinformoval objektivně.

Je samozřejmě věc starosty, jaké dává vyjádření o rozpočtu a jaký má osobní pohled na věc, Zábřežský zpravodaj ale podle našeho názoru není tiskovina, kterou vydává pan starosta, ale financuje ho město Zábřeh, tedy by měl dát hlas i zastupitelům a občanům, kteří mají jiný názor než starosta.

V celé nahotě se prohlášení Ing. Koláře ukázalo na posledním zasedání zábřežského zastupitelstva, které se právě týkalo zmíněného rozpočtu. Tam se mimo jiné ukázalo, že Zábřeh, který je dle Ing. Koláře v „dobré“ finanční situaci, nemá na to, aby v příštích letech podporoval občanské aktivity občanů Zábřeha (kulturní, sportovní a jiné) v rámci grantové politiky.

Na granty není v rozpočtu příštího roku ani let 2011 a 2012 ani koruna. Dále v rozpočtech na roky 2010, 2011, 2012 nejsou, kromě financování bazénu a drobnějších akcí, vůbec žádné peníze na investice.

To znamená, že v letech, kdy EU podporuje naše obce tak, že na dotované akce dává 80–85 % z celkových nákladů, Zábřeh tyto stavby nepostaví, neboť nemá těch svých 15–20 % prostředků na dofinancování.

Přitom Zábřeh má několik projektů, na které mohl o dotace žádat, mimo jiné již dlouho připravovanou rekonstrukci Masarykovy školy na ZUŠ a rekonstrukci zchátralého objektu staré radnice.

Dále odbor rozvoje nemá na příští ani na další roky finance na přípravu dalších projektů, to znamená, že i kdyby město nějaké mimořádné finanční prostředky získalo, tak nebude připraveno na realizaci.

Další věc, která se vzhledem ke zmíněnému rozpočtu na zastupitelstvu projednávala, je připravenost rekonstrukce kanalizace a vodovodního řádu ve městě. Náklady této akce jsou asi 635 milionů korun, z dotací EU a VHZ bude financováno 560 milionů, 75 milionů korun pak z rozpočtu města Zábřeh.

Jak by se asi zachoval občan, když mu někdo chce dát 88 % nákladů a on má dodat pouze 12 %? Odmítl by tuto pomoc, zvláště když kanalizace a vodovod je již na hranici životnosti? Asi ne.

Je zajímavé, že vzhledem k „dobré“ finanční situaci (dle pana starosty) se na zastupitelstvu ozývaly hlasy, že by město mělo zvážit, jestli je jeho závazek města ohledně financování rekonstrukce kanalizace závazný.

Nakonec bychom rádi zábřežské občany upozornili ještě na jednu věc. I přes všechny výše zmíněné škrty v rozpočtu, omezení investic, nemožnost financovat další akce a podobně bude podle oficiálních výhledů na roky 2011, 2012 zábřežský rozpočet v deficitu 5 milionů, respektive 10 milionů korun, a to v těchto výhledech ještě není započítaná rekonstrukce kanalizace (splátky jistiny a úroků) anebo skutečné náklady na provoz bazénu.

Vážení občané, udělejte si sami obrázek o tom, v jakém stavu zábřežský rozpočet je a jestli to, co vám pan starosta sdělil, je pravda, nebo ne, a jak Vás zábřežský zpravodaj informuje o dění v Zábřehu.

Podepsáni zastupitelé města Zábřeh

Ing. Vladimír Caska, RNDr. František John, Ph.D., p. Lubomír Sommer, MUDr. Ivana Strouhalová, MVDr. Petr Šebesta, Mgr. Svatoslav Valenta, Mgr. Aleš Valnoha