„Podpoře výstavby by napomohl rozvoj infrastruktury. Náklady stavebníků zvyšuje například chybějící kanalizace," naznačuje starostka Bratrušova Dana Hošková, kam by nasměrovala podstatnou část peněz, kdyby do obecní pokladny získala navíc sto milionů korun.

Kdybyste měla jmenovat nejdůležitější věc, již teď v obci máte vykonat, která by to byla?
Zajistit veškerou administrativu k vydání stavebního povolení ke stavbě chodníků a následné podání žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Samozřejmě i získání dotace.

Co považujte za největší úspěch vaší obce, kterého se letos podařilo dosáhnout?
Mimo zajištění bezproblémového chodu obce byly za finančního přispění Olomouckého kraje opraveny další místní komunikace. V budově základní školy se uskutečnila výměna hlavních vstupních dveří a v části budovy i oken. Ve spolupráci se základní a mateřskou školou bylo vybudováno nové volnočasové hřiště, které bylo osazeno novými herními prvky a slouží i pro veřejnost.

Co je podle vás největším problémem vašeho současného starostování?
Problémů, a ne malých, je samozřejmě řada. Asi nikoho nepřekvapí, že kromě financí je to všudypřítomná a někdy zbytečná byrokracie. Ať už při získávání dotací, poté při jejich vyúčtování, dále výběrová řízení, různá hlášení, která dle mého názoru nejsou ve svém důsledku až tak potřebná. Rovněž nás zatěžuje nárůst výkonů administrativní činnosti v přenesené působnosti státu.

Straší vás odliv obyvatel z obcí do velkých měst a aglomerací? Nemáte strach, že se vaše vesnice vylidní? Máte možnost, jako starostka, s tím vůbec něco udělat?
Odliv obyvatel, především mladých, z vesnic do měst není novým jevem. V minulosti byla důvodem především možnost získat bydlení v nových sídlištích, která se ve městech budovala, a také snadnější a pohodlnější život ve městě. Fenoménem dneška je získání zaměstnání. Tomu odpovídá i skutečnost, že dnes se mladí nestěhují do blízkých měst, ale do velkých měst. Je ovšem potřeba zmínit, že někteří se po určité době vrátí i s jejich novými rodinami. Důležité je, aby si měli kde zajistit svoje bydlení. Tomu se snažíme napomáhat, i když možnosti jsou omezené. V našem případě je touto možností jen územní plán.

Kdybyste získala do rozpočtu sto milionů korun, jak byste s těmito penězi naložila?
Částka není pro naši obec zase tak malá. Určitě bych je vynaložila s rozmyslem a účelně. Tady mohu vlastně navázat na předešlou otázku. Podpoře výstavby by napomohl rozvoj infrastruktury. Náklady stavebníků zvyšuje například chybějící kanalizace. Tím je užití části těchto financí zřejmé. Dalších možností investování finančních prostředků by se našlo více. Své by jistě potřebovaly obecní budovy, to jest škola, obecní úřad, hasičská zbrojnice, kulturní dům. Samostatným problémem je mateřská škola. V současnosti využíváme místní faru, kde jsme v nájmu. Vyšší počet dětí a zvyšující se požadavky na tato zařízení nastolují otázku: co s tím? V takovém případě by problém řešila výstavba nového zařízení.

Zkuste vyjmenovat tři důvody, proč se právě ve vaší obci dobře žije?
Klid venkova a přitom blízkost města. Snadná dostupnost úřadů, obchodů, lékařské péče a služeb.

Kdybyste si mohla vybrat nějaké místo na světě, kde byste chtěla žít, a nesměla by to být vaše obec, kde by to bylo?
To je snad nejtěžší otázka.  Údajně je krásná příroda na Novém Zélandě. Tak snad tam.