Případ souvisel s Hoškovým bývalým zaměstnáním v Místní akční skupině (MAS) Horní Pomoraví a projektu na prostupné zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na Hanušovicku, na nějž byla čerpána evropská dotace. Podle obžaloby si měl být vědom, že v žádosti o proplacení části dotace jsou nezpůsobilé výdaje související s kurzem obsluhy křovinořezů. Část účastníků kurzu do něj neměla vůbec nastoupit, protože před jeho zahájením nepředložila doklad o zdravotní způsobilosti.

Při následné kontrole poskytovatele dotace měl Karel Hošek tyto doklady předložit, ale ukázalo se, že lékařská potvrzení zfalšoval. Obžalován byl ze zločinů dotačního podvodu, poškozování finančních zájmů Evropské unie a padělání a vystavené nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

Soud: s dokumenty manipuloval, ale dotační podvod to nebyl

Soud oproti obžalobě dospěl k výrazně mírnějším závěrům. Hošek podle něj ve čtyřech případech zasáhl do lékařského potvrzení, když do nich doplnil datum. V jednom případě dokonce dopsal text; v tomto případě dokument potvrzoval opačný zdravotní stav účastnice kurzů, než jaký ve skutečnosti byl.

Nebylo však prokázáno, že by Hošek uvedl nepravdivé údaje v souvislosti s žádostí o dotaci. „Dotačního podvodu se lze dopustit jen tehdy, pokud v souvislosti se žádostí o dotaci uvedeme nepravdivé údaje. Obžalovaný manipuloval s lékařskými potvrzeními, které dokládal v rámci kontroly, která probíhala dlouho po rozhodnutí o poskytnutí dotace a dlouho poté, co byla dotace reálně poskytnuta,“ řekl předseda soudního senátu Vladimír Najdekr.

Co je podmíněné zastavení trestního stíhání?
Jde o jeden ze způsobů rozhodnutí v českém trestním řízení vedeném o méně závažných trestných činech. Vychází z myšlenky, že v některých případech již samotné vedení trestního stíhání může mít na obviněného výchovný efekt a že není třeba provést celé řízení ukončené rozhodnutím soudu o vině a trestu. Trestní stíhání lze podmíněně zastavit, pokud je vedeno pro přečin (méně závažnou kategorii trestného činu), obviněný se k činu doznal, nahradil škodu. Přihlíží se i k dosavadnímu životu a k okolnostem případu.
V rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání se obviněnému stanoví zkušební doba od šesti měsíců do dvou let. Ve zkušební době se poté sleduje chování obviněného, zda se dopustil další trestné činnosti či přestupků, zda případně nahradil škodu a dodržel případně uložené povinnosti a omezení. Po uplynutí zkušební doby se rozhodne, zda se obviněný osvědčil nebo zda se v jeho trestním stíhání bude před soudem pokračovat.

Podle soudu nebyl u Karla Hoška prokázán úmysl předkládat nepravdivé informace. „Místní akční skupina si nechala zajistit rekvalifikační kurs jiným subjektem, který za něj byl odpovědný a měl ho celkově provést,“ poznamenal soudce Najdekr.

Soud uvedl, že vznikla škoda ve výši 45 tisíc korun. To odpovídá výdajům za rekvalifikační kurzy u čtyř účastníků s problematickým potvrzením. Tyto peníze musela MAS vrátit poskytovateli dotace. Státní zástupce tvrdil, že Karel Hošek způsobil škodu ve výši 4,2 milionu korun. Suma odpovídá nákladům na celý projekt, který se skládal z řady dalších aktivit. Státní zástupce pro Hoška navrhoval nepodmíněný trest vězení a tříletý zákaz práce s dotačními projekty.

Soud trestní stíhání Karla Hoška podmíněně zastavil se zkušební dobou patnácti měsíců. „Byly splněny všechny podmínky. Pan obžalovaný s podmíněným zastavením souhlasil, doznal se v rozsahu skutku, který mu byl prokázán, škoda byla nahrazena. Dosavadní život pana obžalovaného je bezproblémový,“ konstatoval Vladimír Najdekr.

Hošek: Pochybil jsem, ale nechtěl jsem nikoho obohatit

Karel Hošek v závěrečné řeči uvedl, že cílem projektu nebylo rekvalifikovat, ale inkluze a adaptabilita. Projekt byl podle jeho slov úspěšný.

„Nevěděl jsem a nenapadlo mě, že by uchazeči snad někdy nesplnili podmínky, které po nich autorizovaná osoba (organizace zajišťující kurzy, pozn. red.) vyžadovala. Zvlášť za situace, kdy absolvovali zkoušky a měli osvědčení. Odmítám, že bych vědomě uplatňoval nezpůsobilé náklady. Ohledně zdravotních prohlídek jsem jednal zkratkovitě a na pokyn kontrolorek při vědomí toho, že uvedené osoby absolvovaly kurs, pracovaly a nejevily se jakékoli jiné komplikace. Jsem si vědom, že jsem pochybil, neměl jsem do lékařských zpráv zasahovat. S ohledem na okolnosti jsem to považoval za formalitu. Nikdy jsem nejednal s úmyslem kohokoli obohatit, natož svou osobu,“ řekl.

Státní zástupce podal námitku

Za rozhodnutí soudu je Karel Hošek rád. „Bylo to složité, pro mě velmi nepříjemné, jsem rád, že soud zastavil stíhání a neodsoudil mě. Neshledal okolnosti, že by došlo k trestnému činu, což jsme věděli celou dobu,“ dodal po vynesení rozhodnutí.

Státní zástupce na místě proti rozhodnutí soudu podal námitku. „Vyčkáme odůvodnění rozhodnutí. Soud se odchýlil od obžaloby. Detailně vyhodnotíme argumentaci v odůvodnění soudu a podle toho se k tomu postavíme,“ řekl Stanislav Tichý.