„Mohl by to být zajímavý počin, opsat nakonec celou Bibli ručně, tak jak ji křesťané opisovali až do vynálezu knihtisku. Taky bude zajímavé, kolik to vezme času. Podstatným užitkem bude zkušenost s pořizováním kopií a úskalími, která opisovači Bible museli v minulosti zvládat“ říká František Eliáš.

Jako první se přihlásila parta zábřežských zvoníků, kteří se také starají o Farní muzeum ve věži kostela svatého Bartoloměje. Spolu s návštěvníky muzea přepíšou Skutky apoštolů. V sídle Charity Zábřeh se bude opisovat List Římanům, na Základní škole v ulici Boženy Němcové to bude Evangelium podle Marka.

Texty méně rozsáhlé mohou opsat i jednotlivci nebo malé skupiny. Každý si může na faře vybrat z ještě dosud volných knih a dostane tady i papíry formátu A 3.

„Pokud by se objevilo více zájemců, je možné přidat některé z knih Starého Zákona,“ informoval zábřežský děkan. Ruční opisy chce nakonec nechat jednoduše svázat v tiskárně.

Nový zákon má 27 knih: čtyři evangelia, Skutky apoštolů, třináct listů apoštola Pavla, list Židům, list Jakubův, dva listy Petrovy, tři listy Janovy, list Judův a Zjevení Janovo čili Apokalypsu.

Opisování začne 28. března a potrvá asi čtrnáct dnů. Zakončí ho setkání všech skupin opisovačů a výstava textů. Účast na tomto setkání přislíbil docent Petr Chalupa, který vyučuje biblickou teologii v Olomouci a je spolupřekladatelem Bible do současného jazyka.