V souvislosti s problematickým parkováním v centru Velkých Losin se řešil záměr placeného parkování. Už je zavedeno?
Momentálně finišujeme s parkovacími automaty. Máme je už ukotvené, nachystané k zahájení provozu, probíhá školení a komunikace s bankou. Ještě jsme čekali na vyjádření k dopravnímu značení, vyznačíme jednotlivá parkovací místa. Zpoplatněné stání bude na parkovišti u Istrie a v centru obce. Nová parkovací plocha vznikne u vlakového nádraží. Projekt jsme připravovali ve spolupráci se Svazkem obcí údolí Desné. Dále čekáme na vydání stavebního povolení na rozšíření parkovacích ploch u Areálu zdraví, které budou k dispozici zdarma.

Řeší obec problémy s parkováním i jinak?
Na léto jsme si sjednali pořádkovou službu. Agentura nám pomáhá koordinovat parkování zejména v ulici Komenského, kde je největší problém. Velmi se to osvědčilo. V několika případech lidé parkovali nevhodně, ale daří se nám řidiče směřovat na parkoviště u kostela na horním náměstíčku. Parkovacích míst je tam poměrně dost a letos mám pocit, že jsou poprvé více využívány. Agentura sehrává svou roli, jsem za to ráda.

Kdy provoz v centru Losin narostl?
Nárůst je plynulý, byť otevření Therme parku jej významně podpořilo. Nicméně návštěvnost Velkých Losin je spojena s rozvojem celého Podesní. Lidé za odpočinkem nejedou jen do Losin, ale i do hor, což je opravdu příjemná kombinace. Naše obec nabízí možnost spojit aktivní odpočinek s návštěvou významných kulturních památek, čímž je jedinečná. Ruční papírna a Zámek Velké Losiny v létě vytváří bohatý kulturní program. Návštěvnost roste každoročně. Jsme za to rádi, pro náš region je cestovní ruch hodně významný, protože přispívá k nabídce pracovních míst a rozvíjí potenciál pro podnikání.

Je období prázdnin a pracuje se ve školách. Jaké práce běží na té velkolosinské?
Ve škole jsme na konci loňského roku za 13,3 milionu korun modernizovali učebny přírodovědy, fyziky, chemie, IT a jazykové učebny. Současně byla provedena decentralizace kotelny, na kterou navazujeme v letošním roce modernizací technologie vytápění. Do 30. září by mělo být hotovo. V rámci energetických úspor jsme přistoupili také k obnově původního zastaralého osvětlení v tělocvičnách. Tyto investice přijdou obecní rozpočet na téměř čtyři miliony korun. Do školy se nám podařilo za poslední dva roky investovat skoro sedmnáct milionů korun, přičemž významnou roli zde sehrála dotace z ministerstva financí. Učebny jsou moderní, pěkné, nadčasové. I technologie pro výuku jazyků s dotykově ovládanou tabulí zvýší atraktivnost výuky.

Chystáte v souvislosti se školou nějaké další investice?
Máme připraven velký projekt na vybudování multifunkčního hřiště u základní školy za 36 milionů korun. Vytvoří zázemí pro žáky ZŠ Velké Losiny, ale také pro veřejnost a sportovní spolky. Jedná se o velké hřiště s umělou trávou s možností celoročního využití. Díky projektu vznikne hřiště pro volejbal, basketbal, tenis, softtenis a malou kopanou, čtyři běžecké dráhy, doskočiště do písku, hod koulí. Vzhledem k tomu, že máme před sebou i jiné finančně náročné investice, bude realizace tohoto projektu podmíněna získáním dotace.

Děti ze základní školy by si v obci přály skatepark, vyjdete jim vstříc?
U Areálu zdraví bychom rádi rozšířili sportovní zóny, připravujeme studii pro vybudování skateparku. Nyní řešíme jeho podobu a rozmístění prvků. Tento záměr vnímáme nejen jako smysluplné trávení volného času, ale i jako výchovný prvek a prevenci kriminality. Děti se zde budou setkávat, budou trávit méně volného čase u počítačů a mobilů.

Jak je daleko příprava odpočinkové zóny u domu s chráněným bydlením?
Pro obyvatele nájemního domu s chráněným bydlením bychom rádi vytvořili příjemné prostředí pro trávení volného času a pro vzájemné setkávání. Máme již zpracovanou architektonickou studii a zažádáno o převod pozemku z pozemkového úřadu. Pokud se podaří tento záměr zrealizovat, vznikne zde altán s posezením, zázemí pro grilování, a vše dotvoří příjemný okruh zahrady s lavičkami. V současné době zde taková odpočinková zóna chybí.

Mají Velké Losiny lokalitu pro výstavbu rodinných domů?
Obec má připravenou studii pro vybudování dvou bytových a pěti rodinných domů. V roce 2019 jsme pro tento záměr odkoupili pozemek vedle hřbitova o ploše pět a půl tisíce metrů čtverečných. Nejprve musí dojít k vybudování inženýrských sítí. Na podzim již budeme realizovat vodovod pro tuto lokalitu, který bude také zásobovat hřbitov.

Co se týká vodohospodářské, případně další infrastruktury, je situace v Losinách vyřešená?
Prozatím není. V této oblasti nás čekají opravdu významné investice. V současné době máme podanou žádost o stavební povolení na prodloužení vodovodu a kanalizace do Ludvíkova. V červenci jsme uzavřeli smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro prodloužení vodovodu do Bukovic až ke kulturnímu domu. Bukovice a horní část Losin mají problémy s vodou. Zde nás také trápí stav komunikací, nicméně dokud nebude hotová infrastruktura, povrchy zatím jen upravujeme. Obec má již rozpracován projekt finální úprav komunikace nicméně tento bude navazovat na dořešení vodovodu v této lokalitě.
Na ulici Rudé armády od křižovatky u lékárny směrem ke hřbitovu plánujeme kompletní rekonstrukci chodníku a veřejného osvětlení, které bude přesunuto na protější straně silnice podél chodníku. ČEZ připravuje kabelizaci a obec na tyto práce naváže. Na sídlištích se zaměřujeme na rozšíření parkovacích míst. Budujeme také chodník u lázní pod Therme parkem, který bude již v kolonádním stylu.

Zmínili jsme vodu, jaký je postoj ke zvažovaným protipovodňový opatřením na řece Desné?
Problematiku protipovodňových opatření v údolí Desné vnímá obec jako dlouhodobý proces od roku 1997. Letos Olomoucký kraj dokončil variantní studii, která řeší i návrh protipovodňových opatření obce Velké Losiny. Obec se s tímto návrhem seznámila a podpořila zpracování varianty, která nepočítá s výstavbou velkých poldrů na území Velkých Losin. Jako správnou variantu protipovodňové ochrany považuje obec tu s novou nádrží na Hučivé Desné, která jediná může ochránit obec Loučnou proti největším povodním a zajistí také dostatek pitné vody pro náš region. Vybudování rozsáhlých poldrů na svém území zastupitelstvo dlouhodobě odmítá. Toto řešení považuje za nekoncepční, které neposkytuje dostatečnou ochranu proti povodním v Loučné nad Desnou. Domníváme se, že protipovodňová opatření by měla být nejen přírodě blízká, ale měla by i minimalizovat rizika ohrožení života a poškození majetku. Zejména v lázeňské obci s národními kulturními památkami by měla být vybudována krajinářsky ohleduplně. Varianta řešení s protipovodňovou nádrží na Hučivé Desné a rezervou pro zadržování pitné vody počítá také s menšími poldry na území obce Velké Losiny v lokalitě Filipová a na Mertě. Jedině takové řešení bychom se souhlasem zastupitelstva obce podpořili.

Před nedávnem jsem hovořil se starostou Rapotína a ten mluvil o plánu vybudovat cyklostezku podél železniční trati směrem k Velkým Losinám. Budete na této věci spolupracovat?
Ano, zcela jistě. V okolí obce je dostatek značených cest, po kterých se mohou cyklisté i pěší pohybovat, ale chybí zde bezpečné propojení s okolními obcemi. Líbila by se mi také cyklostezka od Areálu zdraví směrem na Žárovou. Jsme lázeňská obec, tedy obec s promenádními chodníky určenými také pro procházky imobilních návštěvníků. Vtáhnout cyklisty přímo do centra obce, do zámeckého a lázeňského parku nepovažujeme za vhodné. Je třeba však vyhledat vhodnou alternativu, jak tuto oblíbenou sportovní aktivitu podpořit.

V Maršíkově a Žárové, což jsou místní části Velkých Losin, se nachází unikátní dřevěné kostelíky. Jsou církevní?
Ne, tyto památky jsou v majetku obce. Jedná se o kostely svatého Michaela v Maršíkově a svatého Martina v Žárové. Jejich údržba probíhá každoročně za přispění ministerstva kultury. V současné době máme již tyto památky zajištěny bezpečnostními kamerami, jejichž pořízení podpořil Olomoucký kraj. Oba kostely jsou opravdu unikátní. Každoročně jsou hojně navštěvovány turisty a využívány různými pořadateli k organizaci kulturních akcí. Teď řešíme restaurování korouhví a oken v kostele v Žárové. Na tomto kostele byl také letos proveden kompletní nátěr střechy a jednoho štítu.

Jak si obec připomíná letošní výročí 670 let existence?
Vydali jsme poštovní známku s přítiskem, pamětní list, připravili řadu suvenýrů v duchu renesance, které jsou k dispozici v našem informačním centru. Na kulturních akcích, které celý rok pořádáme, si toto výročí připomínáme. Připravujeme publikaci nazvanou Velké příběhy z malé historie Velkých Losin - Gross Ullersdorf. K této příležitosti vzniká také venkovní výstava, která bude umístěna na náměstí v centru obce. Již byl dokončen film o obci Velké Losiny, který promítneme v rámci festivalu Čokoládové Losiny.