Před nedávnem dostalo pokutu sto tisíc korun, protože nemělo souhlas ke změně krajinného rázu. ŘSD má k takové interpretaci výhrady.

Kácením aleje se zabývali inspektoři České inspekce životního prostředí v Olomouci (ČIŽP). Konstatovali, že se ŘSD dopustilo přestupku.

ŘSD dostalo pokutu dvě stě tisíc korun, odvolalo se však k ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo změnu krajinného rázu potvrdilo, pravomocná pokuta nicméně klesla na sto tisíc.

ŘSD sice mělo povolení ke kácení více než sedmdesáti stromů, ale nikoli souhlas ke změně krajinného rázu, který následkem kácení nastal.

„O tento souhlas Ředitelství silnic a dálnic příslušný orgán ochrany přírody, Městský úřad Jeseník, vůbec nepožádalo. Bez povolení tak změnilo krajinný ráz,“ konstatoval Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc.

Uvedl, že kácením velkého počtu stromů se výrazně změnil charakter lokality a výrazně se narušila kulturní, historická a estetická dominanta v krajině. Podél silnice nezůstala žádná vzrostlá dřevina.

„Pro legální realizaci záměru měla existovat povolení ke kácení i souhlas se změnou krajinného rázu současně. ŘSD disponovalo pouze jedním z těchto dokumentů, a porušilo tak zákon o ochraně přírody a krajiny,“ dodal ředitel Pallós.

Ředitelství silnic a dálnic pravomocné rozhodnutí respektuje, nesouhlasí s ním však a hodlá se proti němu právně bránit.

„Z našeho pohledu je to dost absurdní rozhodnutí. Jako správci komunikace jsme řádně požádali příslušný odbor o povolení kácení. To jsme obdrželi a přesně podle něj jsme kácení provedli. Jsme silničáři, nikoli krajináři. Výzvu k tomu, abychom zažádali ještě o povolení k zásahu do krajinotvorby, nám měl z logiky věci dát některý z místních orgánů,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

ŘSD považuje stromy v blízkosti silnic prvních tříd za rizikové. Jednak kvůli možnému pádu v případě jejich špatného zdravotního stavu, jednak na ně pohlíží jako na pevnou překážku v blízkosti komunikace.

Inspektoři ČIŽP upozornili, že ŘSD úřady v minulosti už několikrát upozorňovaly, že při rozsáhlejších káceních musí o souhlas se změnou krajinného rázu zažádat.

„ŘSD na to však dlouhodobě nereflektuje. Přitom problematika ochrany krajinného rázu není pro tento subjekt vzhledem k charakteru jeho činnosti neznámou problematikou,“ dodal Radek Pallós.

Na Jesenicku se nejedná o první případ sporného kácení stromořadí. V rámci rekonstrukce silnice stavbaři vykáceli v květnu 2018 alej mezi Písečnou a Supíkovicemi. V tomto případě inspektoři životního prostředí konstatovali porušení zákona. K vykácení neměla realizační firma povolení.